සුදෝකු යනු කුඩා හරි හරැස් කොටු සිරස් අතට 9 ක්ද, තිරස් අතට 9 ක්ද වන ලෙස කොටු 81 කින් සමන් විත ලොකු කොටුවකි. මේ තුල කුඩා කොටු 9 බැගින් සමන්විත සමාන්‍ය කොටු 9 ක්ද ඇත. මෙම සිරස් කොටු 9 තුල අංක 1 සිට 9 දක්වා අංක 9 ක්ද, තිරස් කොටු 9 තුල අංක 1 සිට 9 දක්වා අංක 9 ක්ද, කුඩා කොටු 9 කින් සමන්විත සමාන්‍ය කොටුව තුල අංක 1 සිට 9 දක්වා අංක 9 ක්ද, ලෙස පිරවිය යුතුය. මෙහි සමහර අංක අපට දෙනු ලැබේ. අංක ලකුනු කිරීමේදී; සිරස්, තිරස් හා සාමාන්‍ය කොටුවක් තුල, එක අංකය දෙපලක දැමිය නොහැක.

martedì 27 luglio 2010

සුදෝකු අංක 1

ඔන්න අද ඉඳල මම ඔයාලට අලුත් බ්ලොග් එකකින් අලුත් දෙයක් කොටස් වසයෙන් ඉදිරිපත් කරන්නයි යන්නෙ. මෙහි නම සුදෝකු. මෙක කැමති අයට, කොලයක ප්‍රින්ට් කරගෙන, පැන්සලකින් පුරවන්න. මොකද වැරදුනොත් මකන්න පුලුවන්. කරල බලන්න. ප්‍රශ්ණ තියනව නම්, මට කියන්න. ස්තූතියි.

2 commenti:

  1. ම් ම් හොඳ වැඩක් බලමු නේද පුරවලාම

    RispondiElimina
  2. @ රන්දිල්.
    ඔයා නේද, ලාංකීය සිතුවිලි වල ප්‍රෙහෙලිකාව කරන්නෙ. මටත් පුලුවන් මේ සුදෝකු ක්‍රීඩාවත් ඒ විදිහට ප්‍රසිද්ද කරන්න. හැබැයි ඔයාලගෙ උදව් ඕන. ස්තූතියි අදහසට.

    RispondiElimina